Pasākumi

Projekta grupa ar dažādiem pasākumiem veiks pastāvīgu pieredzes apmaiņu sanāksmju, apmācību un citu kapacitātes veidošanas darbību laikā. Tas ļaus uzlabot kopīgās attīstības plānus un to izplatīšanu visos Programmas teritorijas pārrobežu reģionos.

Galvenie pasākumi būs:

 • darba sanāksmes,
 • tehniskās darba sanāksmes,
 • apmācību kursi,
 • programmas pasākumi.

2017 gada 3. maijā LP Klaipēdas Universitātē notika atklāšanas sanāksme.

Notika iepazīšanās ar projekta partneriem:

 1. Klaipēdas Universitāte, Jūras tehnoloģiju un dabaszinātņu fakultāte un Informātikas un statistikas nodaļa
 2. Klaipēdas pilsētas veselības aprūpes nams
 3. Ventspils Digitālais centrs
 4. Ventspils pilsētas Sociālais dienests

Aplūkoti arī Projekta vadības un Projekta īstenošanas un ziņošanas procedūru, kā arī Projekta saziņas jautājumi. Tika izveidotas Projekta vadības struktūras (Projekta koordinēšanas grupa (PKG) un Projekta vadības grupa (PVG) un uzraudzības sistēma. Partnerības līguma oriģināli tika nodoti partneriem.

2017 gada 24. augustā no JTC ieradās fotogrāfi, lai fotografētu projekta pasākumus un rezultātus.

2017 gada 11. septembrī PP_2 Ventspils pašvaldības iestādē „Ventspils Digitālais centrs” notika 1. Tehniskā darba sanāksme.

Partneriem bija tikšanās Latvijā, Ventspilī, kur tika apspriesti 1.projekta rezultātu sasniegumi.

Partneri pārrunāja projekta aktivitāti Nr. A.T1.1 Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras vajadzības un priekšizpēte. Apsprieda Projekta aktivitāti Nr. A.T1.2 Institucionālo partneru kapacitāšu un sadarbības iespēju izpēte, lai attīstītu stabilus un efektīvus publiskos veco ļaužu sociālos pakalpojumus. Apsprieda uzdevumus, kas katram partnerim jāspēj izdarīt pirmajā Projekta posmā.

2018 gada 12. janvārī Klaipēdā aizvadīta otrā darba tikšanās

2018 gada 12. janvārī Klaipēdas pilsētas aprūpes namā norisinājās projekta LLI-1 “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai“ otrā darba tikšanās. Partneri no Klaipēdas pilsētas aprūpes nama prezentēja projektā sasniegtos rezultātus un demonstrēja iegādāto aprīkojumu. Tika apspriestas otrā perioda aktivitātes un plānotie rezultāti, kā arī plānoti pirmie apmācību kursi.

No 2018 gada 21. – 23. martam Klaipēdā norisinājās pirmie apmācību kursi „Jaunās paaudzes sociālo pakalpojumu rīku izstrāde ar uzlabotu pieejamību“

Pārstāvji no partneriestādēm – Ventspils Sociālā dienesta aprūpes nama „Selga“ un Klaipēdas pilsētas aprupes nama tika apmācīti strādāt ar jauniem elektroniskiem un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīkiem. Galvenās tēmas ietvēra:

 • Jaunās paaudzes sociālie pakalpojumi – vecāku cilvēku radošās programmēšanas iemaņas attīstība;
 • Iepazīšanās ar jaunās paaudzes viedajiem risinājumiem un ierīcēm veselības aprūpes sociālo pakalpojumu jomā;
 • Jaunās paaudzes sociālo pakalpojumu rīku izstrāde, pamatojoties uz mākoņskaitļošanas platformām;
 • Viedās glikozes mērīšanas iekārtas, lai uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku veselības aprūpi un pieejamību;
 • Metodoloģijas izstrāde viedās pacientu aprūpes un jaunās paaudzes sociālo pakalpojumu jomā.

Visiem apmācītajiem speciālistiem tika izsniegti sertifikāti. Apmacību laikā tika apmeklētas Klaipēdas Universitātes fakultāšu laboratorijas, kā arī dalībnieki piedalījās ekskursijās, lai iepazītu vietējo kultūru.

2018 gada 23. martā notika tehniskā darba tikšanās

2018 gada 23. martā Klaipēdā norisinājās tehniskā darba tikšanās, kur dalību ņēma visi projekta LLI-1 partneri. Partneri apsprieda vienošanās izstrādi starp projekta partneriem par Apvienotā kompetences centra izveidi. Tika apspriests visu projekta partneru otrajā periodā sasniegtais, kā arī plānoti darbi trešajam projekta periodam.

2018 gada 20. jūnijā notika trešā darba tikšanās

Trešā darba tikšanās norisinājās Ventspils Digitālajā centrā. Tikšanās laikā tika apspriests jaunizveidotais sociālais pakalpojums un infrastruktūras attīstības un īstenošanas gaita, kā arī diskutēts par trešā perioda aktivitātēm un uzdevumiem, kas vēl jāpaveic. Tāpat tika diskutēts par projekta partneru problēmām un veidiem kā tās atrisināt. Šīs tikšanās laikā tika apspriesta arī otro apmācību kursu organizācija.

No 2018 gada 25. līdz 27. septembrim notika otrie apmācību kursi 

Aizvadītas otrās apmācības projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” jaunizveidotajā kopīgājā kompetences centrā. Apmācības notika Ventspilī, Latvijā no 2018 gada 25. līdz 27. septembrim. Apmācību kursu laikā mērķa grupu pārstāvji ieguva zināšanas un prasmes, tādējādi pilnveidojot savu kompetenci jaunās paaudzes sociālo pakalpojumu izstrādes un sniegšanas jomā.

2019-02-14 4th Working meeting

The 4th LLI-1 project Working meeting took place in Ventspils on 2019-02-14. During the 4th working meeting was discussed about the progress of the development and pilot implementation of the newly created social service and infrastructure, discussions about the lats 4th period activities and tasks that each partner must do to successefull finish the 4th project period and implement whole project. The organization of the 3rd project training courses was also addressed.

2019-03-06 – 2019-03-08 3rd training courses

The project LLI-1 Joint competence center for smart elderly care social services development has implemented the 3rd training courses “Development of methods and ICT solutions for more accessible social services” in the new created joint competences center. The training courses took place in Klaipeda, Lithuania on 2019-03-06 – 2019-03-08. During the training courses members of the target groups acquired and deepen theorical knowledge and practical skills in areas of new technologies for healthy lifestyle using smart equipment, SNOEZELEN Environment adaptation for elderly people, new trends, challenges and technologies to improve senior people social inclusion and health. Also members from the target groups has participated in the methodical tour-seminar in the Region unique Dolphin Assisted Therapy Center. The training courses leads to improved competence in area of developing and providing new generation social inclusion services.

2019-03-27 Final conference

LLI-1 project Joint competence center for smart elderly care social services development has organized the Final conference. The final project conference took place in Ventspils, Latvia. During the conference project partners has presented project results, discussed and shared knowledge with broader audience. Members from target groups, stakeholders and other interested parties has been invited to particpate in the conference.