Partneri

Projektu „LLI-1 Apvienotie viedie sociālie pakalpojumi” īsteno četri partneri no Latvijas un Lietuvas.

Galvenais partneris ir Klaipēdas Universitāte. Universitātei ir liela pieredze starptautiskajos un nacionālajos projektos dažādās jomās. Vadošā partnera grupas dalībnieki ir veiksmīgi veikuši  2 pētniecības un studiju projektus LATLIT programmā: Apvienotais pētniecības un apmācību centrs LLII-061 (2012 – LATLIT programmas JST labākā vadošā partnera nominācija) un JRTC paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā LLIV-215 (iesniegts EU RegioStars 2013 Awards un 2014 – Labākā inovatīvā LATLIT programmas JST projekta nominācija). Šo projektu realizācijas laikā Klaipēdā tika izveidota tematiskā laboratorija ar potenciālu citu pētniecības jomu iekļaušanai izveidotajā uz zināšanām balstītajā virtuālajā JRTC (Apvienotais pētniecības un apmācību centra) sistēmā. JRTC kompetenču turpinājums ir jaunu pakalpojumu izstrāde aprūpes namiem.  Atbilstošu pakalpojumu izveižu pieredzi pētniecības grupa un KU guvusi piedaloties Nacionālajā prioritārajā projektā: Jaunu bezvadu un mobilo pakalpojumu “MOBAS” attīstība, u.tml.

2. Projekta partneris ir Klaipēdas pilsētas sociālās aprūpes nams.Iestādei ir ilga pieredze veco ļaužu aprūpē Klaipēdā, Lietuvā. Iestāde ir licencēta darbam ar veco ļaužu sociālo grupu atbilstoši Lietuvas likumdošanas aktiem. Iestādei ir licence sniegt stacionāru sociālo aprūpi vecāka gadagājuma cilvēkiem (ilgstošo un īslaicīgo), kā arī sniegt stacionāru aprūpi (ilgstošo un īslaicīgo) pieaugušajiem ar invaliditāti. Iestādei ir izsniegta veselības aprūpes iestādes licence Nr. 2731, kas dod tiesības sniegt medmāsu, vispārējās prakses, fizikālās medicīnas un rehabilitācijas, masāžas pakalpojumus, un līdz ar to tiesības veikt veselības aprūpes darbības un nodrošināt sekundāro ambulatoro veselības aprūpi – iekšķīgo slimību ārsta pakalpojumus, medmāsu aprūpi: sniegt vispārējās ārsta aprūpes, fizikālās medicīnas un rehabilitācijas aprūpes un citas ambulatorās veselības aprūpes – masāžas pakalpojumus. Iestādē ir uzstādīts pamata aprīkojums multisensorajai telpai, kurai nepieciešams papildu aprīkojums, sagatavots apmācīts metodiskais personāls pilna laika nodarbinātībai. Šo telpu varētu arī paplašināt, lai nodrošinātu reāllaika atgriezenisko saiti personālam, izmantojot pacientu fizioloģiskos sensoros datus. Esošajā tirgū šāda veida atgriezeniskās saites sistēmai nav analogu.

3. Projekta partneris – p/i Ventspils Digitālais centrs. Galvenās partnera tematiskās kompetences ir:

 • veicināt Ventspils pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanu informācijas sabiedrībā un e-pārvaldē;
 • aktīvi darboties informācijas sabiedrības attīstībā un e-risinājumu ieviešanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • izveidot, atbalstīt un attīstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru.2014. gadā tika apstiprināta Ventspils IKT nozares attīstības stratēģija un rīcības plāns 2014. – 2020. gadam un pašvaldības iestāde Ventspils Digitālais centrs ir atbildīgs par:

darbībām, kas padara Ventspils pilsētu par viedu pilsētu;

 • veicināt uzņēmumu veidošanos un attīstību IKT jomā;
 • palielināt apgrozījumu IKT nozarē;
 • padarīt Ventspils pilsētu par pilotdarbību lauku dažādām viedo pilsētu darbībām, u.tml.

Ņemot vērā to, ka p/i Ventspils Digitālais centrs specializējas un veic darbības viedo pilsētu jomā, šis projekts ir lielisks papildinājums mūsu iepriekšējām darbībām. Pašvaldības iestādei Ventspils Digitālais centram ir iepriekšēja pieredze e-veselības jomā. 2013. gadā mums bija projekts CeBa Testbed “Acreo national testbed for smart homes and e-health”. Institūts Acreo Swedish ICT ir atbildīgs par Centrālbaltijas testēšanas platformas un demonstrēšanas instrumentu (CeBa Testbed), pārrobežu sadarbības projektu, ieskaitot partnerus Latvijā (Ventspils Digitālais Centrs, VDC) un Igaunijā (Baltijas Pētījumu institūts, IBS). CeBa Testbed projektā reālie galalietotāji testēja un demonstrēja pakalpojumus un aprīkojumu viedajām mājām, e-veselībai, e-pārvaldei, e-apmācībai un pakalpojumu izplatību. Mēs izmantosim iepriekšējo projektu zināšanas, pieredzi un rezultātus veiksmīgai turpmākai e-veselības risinājumu attīstīšanai.

4. Projekta partneris ir p/i Ventspils pilsētas Sociālais dienests.

Pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas Sociālā dienesta tematiskās kompetences ir:

 • sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem;
 • veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas;
 • izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai, sadarboties ar sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām.

Vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldības iestāde Ventspils pilsētas Sociālais dienests nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

 • iespēju dzīvot Ventspils sociālās aprūpes mājā “Selga”;
 • iespēju saņemt aprūpi mājās;
 • iespēju saņemt pakalpojumu “drošības poga” vecākām personām vai personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja pastāv risks nokļūt bezpalīdzīgā stāvoklī.

Pašvaldība ir radījusi iespēju alternatīvai aprūpei vai aprūpei mājās cilvēkiem, kas dzīvo vieni bez aizbildņiem. To iespējams sniegt, parakstot trīspusēju vienošanos starp aprūpējamo personu, pašvaldību un aprūpētāju. Ņemot vērā, ka pašvaldības iestāde Ventspils pilsētas Sociālais dienests specializējas alternatīvajā aprūpē vai mājas aprūpē personām, kas dzīvo vieni bez aizbildņiem, šis projekts būs laba iespēja noteikt nepieciešamos uzlabojumus un uzlabot šos pakalpojumus. Pašvaldības iestādei Ventspils pilsētas Sociālajam dienestam būs loma un īpašs ieguldījums, organizējot vecāku cilvēku un cilvēku ar invaliditāti aptauju un izvērtējot rezultātus, lai noteiktu, kādi uzlabojumi ir nepieciešami aprūpes sistēmas pilnveidošanai. Papildus tam mēs kļūsim par testēšanas platformu Ventspils Digitālā centra un Klaipēdas Universitātes izstrādāto risinājumu testēšanai.