Darba paketes

Visas plānotās Projekta darbības ir organizētas piecās darba paketēs (DP).

  • Pārvaldība (DP 1) nodrošinās Projekta veiksmīgas īstenošanas un galvenā Projekta iznākuma rādītāja, plānoto darbību un nepieciešamo rezultātu sasniegšanas efektīvu koordināciju un vadību. Projekta īstenošana sastāv no diviem posmiem:
  • Jaunu viedo sociālo pakalpojumu attīstība un apmācība (DP2), kurā tiks izveidots Apvienotais kompetences centrs, kas uzkrās zināšanas un kompetenci, kura nepieciešama, lai izstrādātu rīkus un pakalpojumus veco ļaužu sociālās atstumtības problēmas risināšanai, ieviešot viedus veselības aprūpes rīkus viņu ikdienas dzīvē. Tiks izstrādāta metodoloģija viedai veco ļaužu aprūpei, pēc kuras tiks izveidots uz IKT risinājumiem balstīts jauno viedo sociālo pakalpojumu prototips veco ļaužu aprūpei. Jaunie risinājumi viedajiem veco ļaužu aprūpes pakalpojumiem kā pilotrealizācija tiks pārbaudīti un novērtēti partneru iestādēs Klaipēdas pilsētas sociālās aprūpes namā un Ventspils pilsētas Sociālā dienesta nodaļā. Projekta partneri papildinās savas zināšanas par jauniem uz IKT balstītiem veco ļaužu aprūpes risinājumiem, organizējot apmācības, paaugstinot savu kapacitāti, savstarpēji sadarbojoties un nododot labo praksi.
  • Infrastruktūras izveide (DP 3), kurā tiks veikti nepieciešamie ieguldījumi viedo sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībā un tiks iegādāts jauns reāllaika fizioloģisko datu vākšanas un lokalizācijas aprīkojums, multisensorās telpas piederumi, specializētie mikroautobusi sociālās aprūpes sniedzējiem un citi tehniskie līdzekļi.
  • Projektam nozīmīga arī komunikācija (DP4), ar kuru tiks izplatīti galvenie projekta rezultāti un sasniegumi.