Apmācības

Veco ļaužu aprūpes pakalpojumu sniedzēji un universitāte kā augstākās izglītības un pētniecības iestāde izveidos Apvienoto kompetences centru, lai attīstītu jaunus veco ļaužu veselības aprūpes pakalpojumus. Veco ļaužu aprūpes nami darbosies līdzi kā sociālo pakalpojumu speciālisti, kas spēj noteikt vajadzības un kopā ar veco ļaužu aprūpes pakalpojumu saņēmējiem novērtēt pakalpojumu kvalitāti. Klaipēdas Universitāte piedalās kā tehnoloģiju izstrādātājs, sniedzot jaunus IKT risinājumus. Šo iestāžu kompetence un paraugprakse tiks ieviesta viedajā veco ļaužu aprūpes metodoloģijā, ko izmantos Apvienotais kompetences centrs un augstākās izglītības un pētniecības iestādes, lai apmācītu veco ļaužu aprūpes pakalpojumu sniedzējus veidot un attīstīt  viedos sociālos pakalpojumus.  Pieredzes apmaiņa un citas kapacitāti veidojošas darbības tostarp kapacitātes paaugstināšanas apmācības atsevišķu partneru sanāksmēs ar mērķa grupām atvieglos identifikāciju / kopīgu attīstību, savukārt jaunu risinājumu izplatīšana uzlabos sociālo integrāciju Programmas teritorijā. Tiks izveidotas mērķa grupas: aprūpes namos strādājošie sociālie darbinieki, zināšanas apgūstošie studenti un vecāka gadagājuma cilvēki. Paredzētie viedie veco ļaužu aprūpes pakalpojumi un sociālās integrācijas pasākumi savstarpēji papildinošā veidā veicinās to ieviešanu pārrobežu reģionos, lai nodrošinātu to labāku pieejamību un efektivitāti mērķa grupām.

Projektu grupa pastāvīgi apmainīsies ar pieredzi sanāksmēs, apmācībās un kompetences veidošanas pasākumos, lai uzlabotu kopīgos attīstības plānus un to izplatīšanu visos pārrobežu reģionos Programmas teritorijā. Mērķa grupās apmācību pasākumu un sanāksmju laikā tiks izmantoti intervētāji, lai  iesaistītu sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesos kopā ar mērķa grupām. Tas tiks izmantots kā mūsdienīgs līdzeklis, lai paaugstinātu veco ļaužu publisko e-veselības aprūpes pakalpojumu efektivitāti un caurspīdīgumu. Projekta īstenošanas laikā Apvienotais kompetences centrs uzkrās zināšanas, kas nepieciešamas, lai izstrādātu nepieciešamos rīkus un pakalpojumus veco ļaužu sociālās atstumtības problēmu risināšanai, ieviešot viedos veselības aprūpes rīkus to ikdienas dzīvē. Centrs būs atvērts, lai apmainītos ar labāko praksi un zināšanām ar citām organizācijām, kas sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus, un izstrādā tiem inovatīvus rīkus.

Tiks izstrādāti mācību kursu materiālu mērķgrupām. Pēc jauno e-pakalpojumu efektivitātes novērtēšanas un pilotrealizācijas mērķgrupām tiks sniegta jauna informācija. Pavisam tiks veiktas 3 apmācības, kas ietvers aktivitātes un rezultātu izplatīšanu mērķa grupās ar mācību pasākumiem: lai novērtētu jauno e-pakalpojumu nozīmi veco ļaužu sociālajā integrācijā, lai veicinātu jaunu veselības aprūpes e-pakalpojumu attīstību un izpēti, lai apmācītu medicīnas personālu izmantot izstrādātās IKT, lai mācītu studentus izmantot jaunās IKT turpmākai pakalpojumu attīstībai.

Apmācību temati:

  1. Jaunās paaudzes sociālo pakalpojumu rīku attīstība ar uzlabotu pieejamību
  2. Speciālistu, kas nodrošina sociālās integrācijas pakalpojumus, kompetences pilnveidošana jaunizveidotajā Apvienotajā kompetences centrā
  3. Metožu un IKT risinājumu izstrāde pieejamākiem sociālajiem pakalpojumiem.