Mokymai

Socialinių paslaugų teikėjai ir universitetas, kaip aukštojo mokslo ir tyrimų institucija suformuos Jungtinį kompetencijų centrą, skirtą kurti naujos kartos socialinės priežiūros paslaugas. Socialinės priežiūros namai prisidės, kaip socialinių paslaugų ekspertai, galintys nustatyti poreikius, suteikti paslaugas ir kartu įvertinti šių paslaugų kokybę. Klaipėdos universitetas prisidės, kaip technologijų vystytojas, kuriantis naujus ICT sprendimus. Šių institucijų kompetencija ir gerosios praktikos bus perduodamos metodiškai apmokant socialinių paslaugų teikėjus ir mokymo įstaigas, ruošiančioms senyvo amžiaus ir asmenis su negalia prižiūrinčius specialistus. Patirties apsikeitimas ir gebėjimų stiprinimas bus vykdomas per bendrą paslaugų vystymą bei naujų sprendimų viešinimą, sumažinančių socialinę atskirtį Programos aprėptyje. Projekte bus sudarytos tikslinės grupės: socialiniai darbuotojai, dirbantys slaugos namuose, studentai bei prižiūrimi asmenys. Sukurtos socialinės paslaugos ir socialinės įtraukties veiklos skatins jų integravimą regione per sieną, užtikrinančios geresnį prieinamumą ir efektyvumą.

Projekto grupė vykdys nuolatinį žinių apsikeitimą per susitikimus, mokymus ir įgūdžių gerinimo veiklas, leidžiančius patobulinti bendrus vystymo planus ir jų sklaidą regione. Mokymų ir susitikimų metus bus naudojami klausimynai, leidžiantys į sprendimų priėmimo procesą įtraukti visas tikslines grupes. Tai bus naudojama, kaip modernus įrankis, padidinantis siūlomų socialinių paslaugų efektyvumą ir skaidrumą. Vykdant projektą Jungtinis kompetencijų centras sukaups žinias, reikalingas kuriant reikiamus įrankius ir paslaugas, padedančius spręsti socialinės atskirties problemą, integruojant išmaniuosius sprendimus į kasdienį su atskirtimi susiduriančiu žmonių gyvenimą. Centras yra atviras pasidalinti gerosiomis praktikos ir žiniomis su kitomis organizacijomis, suteikiant socialinių paslaugų teikėjams inovatyvius įrankius.

Viena iš pagrindinių priemonių apsikeisti žiniomis bus rengiami mokymai. Bus sukurta mokymų medžiaga. Po naujų paslaugų sukūrimo ir įvertinimo bei pilotinio įdiegimo, naujos žinios bus pristatytos tikslinėms grupėms. Viso numatyti 3 mokymai, kuriuose bus vykdomas veiklų ir rezultatų viešinimas tarp tikslinių grupių narių: įvertinti e-paslaugų svarbą mažinant socialinę atskirtį tarp senyvo amžiaus žmonių, skatinti tyrimus ir vystymą, kuriant naujas sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, apmokyti medicinos personalą naudotis sukurtomis priemonėmis, mokyti studentus naudoti naujas ICT priemones kuriant ateities pasalugas.

Mokymų temos:

  1. Naujos kartos socialinių paslaugų įrankių kūrimas su pagerintu prieinamumu.
  2. Specialistų, teikiančių socialinės įtraukties paslaugas kompetencijų stiprinimas naujai sukurtame jungtiniame kompetencijų centre.
  3. Metodų ir ICT sprendimų kūrimas geresniam socialinių paslaugų prieinamumui.