Darbo paketai

Darbo paketas WP1. Valdymas

Valdymo veiklų paketas užtikrins tinkamą ir efektyvų projekto valdymą ir koordinavimą, pasiekiant užsibrėžtus projekto rodiklius, įgyvendinant suplanuotas veiklas bei rezultatus. Visi projekto partneriai įdarbins reikiamus projekto darbuotojus, įskaitant projekto koordinatorius, finansininkus, mokslininkus administratorius, socialinius darbuotojus, medicinos personalą užtikrinančius suplanuotų projekto veiklų įvykdymą. Projekto vykdymo metu bus suorganizuoti ne mažiau nei 4 darbiniai susitikimai tarp partnerių Latvijoje ir Lietuvoje. Visi partneriai parengs 4 veiklos etapų partnerių pažangos ataskaitas, o vadovaujantis partneris susistemins informaciją, parengdamas bendras projekto pažangos ataskaitas.

Darbo paketas WP2. Naujų sumanių socialinių paslaugų kūrimas ir mokymai

Projekto vykdymo metu bus sukurtas jungtinis kompetencijų centras, kuris kaups žinias ir kompetencijas, reikalingas kuriant priemones ir paslaugas reikalingas, sprendžiant senyvų žmonių socialinės atskirties problemas, diegiant technologines naujoves žmonių kasdieniame gyvenime. Bus sukurta nauja sumanios sveikatos apsaugos metodika, diegiant IRT priemones elektroninių sveikatos apsaugos paslaugų tiekimo kontekste. Pilotiniai bandymai su naujai sukurtomis elektroninėmis paslaugomis bus ištestuoti ir pilnai įgyvendinti Klaipėdos globos namuose ir Ventspilio miesto socialiniame departamente. Projekto partneriai praturtins savo žinias IRT bei elektroninių sveikatos apsaugos paslaugų tiekimo srityse, organizuojant bendrus mokymus, vykdant bendradarbiavimą ir dalinantis gerosiomis praktikomis.

Darbo paketas WP3. Infrastruktūros vystymas

Šiame darbo paketasvykdomos investicijos į infrastruktūra sumanių socialinių paslaugų kūrimui. Projekto partneriai įsigis reikiamą įrangą, įskaitant naują realaus laiko fiziologinių duomenų rinkimo ir lokalizavimo įrangą, jutiklių duomenų perdavimo ir kaupimo įrangą, multi-sensorinio kambario priedus, specializuotą transporto priemonę ir kitų techninių priemonių pirkimas.

Darbo paketas WP4. Viešinimas.

Tai ypač svarbus darbų paketas sėkmingam projekto įgyvendinimui, kadangi projekto metu sukurti rezultatai pateikiami plačiajai visuomenei bei kitiems suinteresuotiems asmenims. Pirmiausia parengiama komunikacijos plano strategija, pagal kurią bus atliekamos visos projekto viešinimo veiklos. Pagrindiniu projekto komunikacijos kanalu pasirinktas sukurtas projekto internetinis tinklalapis http://jointsmartsocialservices.eu. Šiame tinklalapyje viešinami projekto rezultatai, publikacijos, parengti dokumentai, nuotraukos ir kt. medžiaga. Kad pasiekti platesnį ratą suinteresuotų asmenų vykdomas projekto viešinimas spaudoje tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Partnerių institucijose viešinami plakatai informuojantys apie projekto vykdymą.